Girls Junior Varsity Soccer, Girls Varsity Soccer · 2019-2020 University Girls Soccer Teams


Thank you all of you for coming out!  We will see the following players at practice tomorrow, promptly at 3:15!

VARSITY                                      JV

1QFIU                                        1QXLC

1QEOW                                     1QUJA

1QEDH                                      1URXU

1QEEB                                       1QUBE

1QFIA                                        1TVHL

1VKCC                                       1UJNL

1QFTO                                       1RLKE

1RQGS                                       1VAMN

1QVEX                                       1SDRZ

1QTFR                                       1RQOG

1QVSL                                       1WLMO

1QUQH                                     1SAEB

1UZME                                      1SEBX

1QQAK                                      1VCCS

1RPQC                                       1WBHX

1RNFS                                       1SEBN

1RKKM                                      1VBGM

1RTHC                                       1SAOX

1XDLA

1RZWP

1SBPJ